Leden 2009

K A R N E V A L

30. ledna 2009 v 22:33 | mokinka |  Oznamy
Kedy? 12. 02. 2009 o 14:00 hod.
Kde? V našej triede
Čo treba? Masku, maličké občerstvenie a dobrú náladu

Karneval sa uskutoční bez rodičov, na každej triede zvlášť si program urobia p. učiteľky. Prevádzka MŠ je v tento deň ako obvykle - DO 16:45 HOD. ! Deti budú v maskách, až kým si ich neprídete vyzdvihnúť.

Ak chcete, môžte u p. učiteliek nechať foťáky, označené menom, iniciálkami, aby sme vedeli, ktorým foťákom koho fotiť. Fotiť bude aj p. učiteľka Mokošová na stránku.

Už teraz sa veľmi tešíme!

Okruh: Kultúra (5. týždeň)

27. ledna 2009 v 22:16 | mokinka |  Rozvrh hodín
Báseň: meluzína (krista Bendová)
Rozprávka: príbeh z knihy "Čo si hračky rozprávali"
PH: tanček "Išla sova na tanec"

Oblasť: Percepčno - motorická
Výkonový štandard: Uplatňovať tanečné prvky (cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony)
Kompetencie: Ovláda základné lokomočné pohyby

Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1. Moja rodná vlasť
2. Hračky a predmety
Výkonový štandard: 1. Vedieť, že naša vlasť je Slovenská republika
2. Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí
Kompetencie: Komunikuje osvojené poznatky

Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard: 1. Plánovanie, realizácia a hodnotenie hry
2. Spev piesní
3. Počúvanie piesní a hudby
4. Výtvarná tvorivosť
5. Detská ľudová a autorská poézia a próza
Výkonový štandard: 1. Spievať v rozsahu kvinty (c1 - g1) - sexty relatívne čisto, v prípade hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (c1 -c2) s radosťou a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou tematikou
2. Počúvať detské hudobné skladby s citovým zaangažovaním
3. Kresliť, maľovať, modelovať v rôznych polohách (ľah, kľak, stoj, sed)
4. Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
Kompetencie: Plánuje, organizuje a hodnotí činnosti

Povedali v januári ...

22. ledna 2009 v 14:25 | mokinka |  Perly múdrosti
p. uč.: "Dievčence sa idú vycikať..." Romanko Topor vyletí ako prvý. P. uč. ho zachytí a pýta sa: "Ty máš pipíka alebo pipinu?"
Romanko: " Pipíka"
p. uč.: "Keď máš pipíka, tak si chlapec alebo dievča?"
Romanko: "Chlapec"
p. uč.: "Dobre. A kto má pipinu?" Romanko sa zadíva na dievčence odchádzajúce na toalety, zrazu rázne ukáže prstom a rozhodne povie: "ON, VANDA!" (to sa mu podarilo, Vanda tiež uteká na toalety, keď p. uč. povie, že sa majú isť vycikať chlapci...)

Romanko Topor:
27. 1. 2009 - "Ja som doma ZJEL POVELKU"


Natálka Kukhericová:
21. 1. 2009 - "A ku tej česacej hlave bol taký VRKVOČOVAČ na VRKVOČOVANIE..."

Mirko Bučan:
22. 1. 2009 - "Budeme zajtra zabíjať čuniku" (z ničoho nič počas hry prišiel za mňou...)

Slávko Tvrdý:
22. 1. 2009 - "P. učiteľka, ty máš malú riťku?" (z ničoho nič počas hier kričal na mňa cez triedu)
" Keď sa môj tato ožení, tak pôjde do práce"

... za január

22. ledna 2009 v 14:19 | mokinka |  Čo sme sa naučili
Básnička: Snehové vločky
Hviezdne nebo, vločky biele,
zamrazí nás v celom tele.
Vločky, vločky, ach to láka,
postaviť z vás snehuliaka.
Vločky, vločky, večná škoda,
o chvíľu ste samá voda!


Básnička: Snehová vločka (Ľ. Mitošinková)
Padla vločka na plôtik,
napichla sa na drôtik,
roztrhla si sukničku,
vyronila slzičku.


Pesnička: (text: M. Rázusová - Martáková)
Hore brehom, dolu brehom,
zapadla mi chajda snehom.
Ľudia moji, rata,
neviem, kde mám vráta!

Sem lopatu, cupi - lupi,
kde mám chodník do chalupy?
Vymetiem i dvor,
pre zajačka z hôr.


Pesnička: Sniežik sa nám chumelí,
zima je, zimička.
Polia, lúky vybieli,
zapadne cestička.

Prikry svojou perinou
celý kraj náš milý,
veď sme sa už na teba
tak veľmi tešili.

Padaj sniežik, padaj nám,
tešia sa ti deti,
naša pieseň radostná
v ústrety ti letí.

Okruh: príroda (4. týždeň)

22. ledna 2009 v 14:10 | mokinka |  Rozvrh hodín
Téma: Príroda v zime
Báseň: Snehová vločka; Snehové vločky
Pieseň: Sniežik sa nám chumelí; Hore brehom, dolu brehom
Rozprávka: čítanie na pokračovanie "Vianočné rozpravky
PH: Opakovanie PH Snehuľkovia a snehuľky

Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: 1. Pohyb v prírode
2. Otužovanie
Výkonový štandard: 1. Pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad, voda)
2. Otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, slnka, vetra
Kompetencie: Využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok

Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1. Ročné obdobia
2. Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami vlastné predstavy o Zemi získsané z rôznych médií
3. Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím

Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard: Ochranárske postoje
Výkonový štandard: Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov

Len taký malý nápad...

14. ledna 2009 v 19:37 | mokinka |  Oznamy
Milí rodičia!
Máte nejaké zaujímavé fotografie z vianočných prázdnin s Vašimi deťúrencami? Trebárs spod vianočného stromčeka, z lyžovačky, korčuľovačky, z nejkého výletu či návštevy? Ak sa nehanbíte, pridajte ruku k dielu a pomôžte mi vytvoriť nový albumček. Fotečky mi môžte posielať mailom (silvia.mokosova@gmail.com) alebo priniesť fotografiu osobne do MŠ (naskenujem a na druhý deň poctivo vrátim). Ak máte chuť spolupracovať, tak sa nech sa páči! :-)

Okruh: ĽUDIA (3. týždeň)

14. ledna 2009 v 19:32 | mokinka |  Rozvrh hodín
Tak vážení, a sme opäť tu. V novom roku, s novými silami (aspoň dúfam) a s novou menou. Začali sme síce už 7. 1. 2009, v druhom týždni, ale keďže detí bolo málo, boli triedy pospájané a teda ani výuka nebola taká, ako keď fungujeme "normálne", preto som sa rozhodla, že rozvrh hodím začnem písať až od tretieho týždňa, čiže od 12. 1. 2009...

Báseň: Tvrdohlavý mráz
Rozprávka: O lokomotíve
PH: Autobus (z knihy Piesne hry a riekanky, str. 236)

Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: Súlad pohybu, hudby a textu
Výkonový štandard: Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v HPH
Realizácia: RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Ovláda pohybový aparát a telesné funkcie

Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1; Dopravné prostriedky
2; Základné počtové úkony v číselnom rade od 1 do 10
3; Pasívna a aktívna slovná zásoba v slovenskom jazyku
Výkonový štandard: 1; Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu (zem, voda, vzduch)
2; Vyknať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do 10 (v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo hračkami)
3; Komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v slovenskom jazyku
Realizácia: EA, PV, RH, ZČ, RC
Kompetencie: 1; porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb
2; Učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod učiteľovým vedením)
3; Volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu

Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard: 1; Orientácia v emóciách iných
2; Otvorená komunikácia
Výkonový štandard: 1; Rozlíšiť pozitívne i negatívne emócie druhých osôb
2; Komunikovať otvorene, bez beriér a predsudkov
Realizácia: EA, PV, RH, ZČ, RC
Kompetencie: Nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udžiava s nimi harmonické vzťahy

Školné a stravné po novom ...

14. ledna 2009 v 19:11 | mokinka |  Oznamy

Oznamujeme rodičom, že stravná jednotka od januára 2009 je 1, 06 €/deň.


Úhradu stravného je nutné zrealizovať prostredníctvom bankového účtu k 10. dňu v príslušnom mesiaci.
Tatra banka, číslo účtu: 2624857204/1100, pridelený variabilný symbol na začiatku školského roka sa nemení, špecifický symbol sa uvádza vždy vo forme mesiac/rok (napr. platba za január: 01/2009)

V prípade nezrovnalostí s variabilným symbolom sa obráťte na vedúcu školskej jedálne p. Scarlett Balážovú, tel. č.: 02/45923432. Uvedenie nesprávneho variabilného symbolu spôsobuje nezrovnalosti v správnom pridelení platby k dieťaťu.

Výška povinného školského príspevku na jeden mesiac od januára 2009 je 10 €.

Povinný školský príspevok na mesiac január a február 2009 sa bude vyberať 19. 1. 2009 u vedúcej školskej jedálne a to výške 20 €.

Vedúca školskej jedálne
Scarlett Balážová