Prosinec 2008

Novoročná

31. prosince 2008 v 10:23 | mokinka |  Oznamy
Nový rok nám nastal,
všetci sa radujme
a tomu starému
pekne poďakujme!


Šťastný nový rok, plný lásky, šťastia, pohody, splnených snov a radosti želajú p. učiteľky Jaruška a Silvia i p. riaditeľka Evička!


VIANOČNÁ

22. prosince 2008 v 21:19 | mokinka |  Oznamy
Snehu vločky cingi-ling
vyzváňajú v noci,
na sánočkách Boží Syn
dary deťom nosí.


Požehnané sviatky, plné radosti, lásky, rodinnej pohodičky a šťastia Vám zo srdca želajú p. učiteľky Silvia a Jaruška i p. riaditeľka Evička!


Okruh: Kultúra (51. týždeň)

22. prosince 2008 v 21:06 | mokinka |  Rozvrh hodín
Téma: Vianoce
Báseň: Novoročný vinš
Rozprávka: Čítanie príbehov z knihy Vianočné rozprávky
PH: tanec - Ľavá nôžka, pravá nôžka

Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: Tanec a pohyová improvizácia
Výkonový štandard: Uplatňovať tanečné prvky (cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony)
Realizácia: RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Ovláda základné lokomočné pohyby

Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1; Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy
2; Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov
Výkonový štandard: 1; Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií
2; Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy, zážitky z osláv sviatkov
Kompetencie: Aplikuje v hre v rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti

Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard: Spev
Výkonový štandard: Spievať v rozsahu kvinty c1 - g1, sexty, relatívne intonačne čisto, v prípade hudobného nadanie aj v rozsahu oktávy c1 - c2 s radosťou a primerane charakteru ľudovej a umelej piesne s rôznou tematikou

Vianočná besiedka

11. prosince 2008 v 22:57 | mokinka |  Čo sa stalo, prihodilo...
10. decembra 2008 sa deti ráno schádzali ako obvykle. Avšak už od rána bolo v ich očkách vidieť spleť pocitov. Od očakávania cez zvedavosť až po nespútanú radosť. Dnes príde do škôlky Ježiško a prinesie nám darčeky! Áno. V tento deň zavítal k nám do škôlky Ježiško, ale žiaľ,nevideli sme ho, pretože sa musel ponáhľať do ďaľších škôlok poroznášať darčeky, aby o dva týždne mohol zavítať ku každému z nás domov. Pani učiteľky na triedach nachystali pekne stoly, ozdobili stromček, porozdávali oblátky. Takto si deti aspoň symbolicky navodili tú správnu vianočnú náladu. A keď ich prišli zavolať z vedľajšej triedy, že Ježiško tam čosi nechal, všetky dvere a zárubne boli zrazu priúzske... Postavili sa do polkruhu pred stromček, pochytali sa za ruky spoločne aj s deťmi zo 4. triedy (my sme 3. trieda) a nechali sa unášať pocitom radosti a šťastia pri pohľade na hŕbu krásne farebných škatúľ, ktoré ukrývali prekvapenia. Tieto ich pocity po chvíľke prerušila p. riaditeľka: "Deti, a teraz by sme sa mali Ježiškovi za takéto krásne darčeky poďakovať. Poďakujeme sa mu pesničkami a básničkami, ktoré sme si pripravili." A takto odzneli z detských úst krásne vianočné piesne, básne i priania krásnych Vianoc a šťastného nového roka. Rozdelili sa škatule, jedna polovica pre 4. triedu a druhá polovica pre nás. Deti odkiaľsi nabrali toľko sily, že brali škatule aj po dvoch, aj tie ťažšie, aj tie ľahšie, pani učiteľky nemali šancu pomôcť im presťahovať darčeky do svojej triedy. A tu sa len začala skúška trpezlivosti! Keďže Ježiško priniesol niektoré darčeky v rozmontovanom stave, pani učiteľky usadili deti na koberec a pustili sa do odbaľovania, montovania a skrutkovania. Deti boli veľmi netrpezlivé, ale patrí im veľká pochvala za to, ako to čakanie na povel "Môžte sa hrať" bravúrne zvládli, hoci takmer trasúc sa sledovali nedočkavo, kedy to už všetko bude rozbalené a zmontované. V tento deň sa nešlo ani na obvyklý a povinný pobyt vonku. Veď kto by dokázal pokaziť deťom toľkú radosť?

Okruh: Ľudia (50. týždeň)

9. prosince 2008 v 18:42 | mokinka |  Rozvrh hodín
Téma: Svieť nám stromček jagavý
Báseň: Vianoce
Pieseň: Sneží, sneží
Rozprávka: Tajomstvo deda Mráza
PH: Snehuľkovia a Snehuľky

Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: Súlad pohybu, hudby a textu
Výkonový štandard: Hudobno - dramaticky stvárniť textovú časť hry
Realizácia: RC, EA, PV, ZČ

Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1; Počúvanie s porozumením
2; Základné počtové úkony v číselnom rade od 1 do 10
Výkonový štandard: 1; Počúvať s porozumením
2; Počítať minimálne od 1 do 10
Realizácia: RH, RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Vzvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti

Oblasť: Sociálno - emocionálna
Výkonový štandard: Riešenie konfliktov
Obsahový štandard: Vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu iných
Realizácia: EA, PV, ZČ, RH, RC
Kompetencie: Prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným

... za december

9. prosince 2008 v 9:19 | mokinka |  Čo sme sa naučili
Tanček - Ľavá nôžka, pravá nôžka
Spievame: ĽAVÁ NOŽKA, PRAVÁ NOŽKA,
Tancujeme: cvičíme v kruhu; stoj spojný, ruky vbok; striedavo prednožiť ľavou i pravou nohou s podrepom
Spievame: ZATANCUJEME SI TROŠKA.
Tancujeme: pochodom obrat o 360 °
Spievame: HLBOKO SA POKLONÍME,
Tancujeme: predklon, ruky voľne
Spievame: VESELO SA ZATOČÍME:
Tancujeme: drobnými krokmi obrat o 360°, tliesať dlaňami pred telom

Pedagogická úloha: Rovnovážne pohyby, obraty a orientácia v kolektívnom cvičení
- z knihy Cvičíme s riekankami, Anna Rontilová a Eva Čepčianska, Bratislava 1988


básnička - Štedrý večer
Zvonček zvoní,
letia sane,
anjeličky
sadnú nane.
Nesú dobrým
deťom za noc
dobro, lásku,
šťastie Vianoc.


básnička - List Mikulášovi
Milý Mikuláš!
Neobiďže nás.
Čakáme Ťa s túžbou všetci,
dones dary v svojom vreci.
Pekné, sladké, zafarbené,
radšej viacej ako menej
a keby si neuniesol toľké dobroty,
ja Ti prídem na pol
cesty s košom oproti.


pieseň - Sneží, sneží (na nápev Prší, prší)
Sneží, sneží, sneh sa sype,
nezatváraj, mráz nás štípe!
Ústa mám od medu,
chcem ti spievať koledu.

Keď som išiel od Magdule,
stúpal som jej na snehule,
búchali, čľapklali,
sivé očká plakali.

Sivé očká, čo plačete?
Vari väčší koláč chcete?
dám Vám aj iného
medovníčka sladkého.


pieseň - Svieť nám stromček jagavý
Svieť nám stromček jagavý,
už sme všetci zvedaví,
čí je ten darček a čo je v ňom,
cingi lingi cingi lingi bom.

Svieť nám vločka veselá,
svet sa odel do biela,
bláznivé vrabce škriepia sa s ním,
čimčarára čimčarára čim.

Padaj sniežik bielučký,
chytíme sa za rúčky,
nech nasím spevom znie celý dom,
fidli fidli fidli fidli bom.

Okruh: JA SOM (49. týždeň)

2. prosince 2008 v 21:49 | mokinka |  Rozvrh hodín
Báseň: List Mikulášovi
Pieseň: Svieť nám stromček

Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: 1; Grafomotorika
2; Rovnováha
Výkonový štandard: 1; Kresliť veľkými grafickými pohybmi
2; Vedieť udržať rovnováhu
Realizácia: RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Prejavuje grafomotorickú gramotnosť


Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1; Orientácia v bezprostrednom okolí domova
2; Umelecké stvárnenie ľudskej postavy
Výkonový štandard: 1; Rozlíšiť dominkanty svojho bydliska
2; Prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov
Kompetencie: Aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti


Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard: 1; Rozhodovanie sa
2; Pasívna a aktívna slovná zásoba
Výkonový štandard: 1; Rozhodovať sa pre určitú činnosť
2; Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu
Realizácia: EA, PV, ZČ
Kompetencie: Volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu

Povedali v decembri ...

2. prosince 2008 v 21:45 | mokinka |  Perly múdrosti
Natálka Kukhericová
2. 12. 2008 - "My máme TAKÉHO VELKÉHO STROMA doma v KRABICE"

Decembrové akcie

2. prosince 2008 v 21:43 | mokinka |  Oznamy
2. 12. 2008 - Mikuláš a čertica Ľubica
5. 12. 2008 - mestský Mikuláš
10. 12. 2008 - vianočná besiedka a vianočné trhy