Listopad 2008

Návyky v predškolskom veku

30. listopadu 2008 v 15:50 | mokinka |  Z múdrych kníh
Z knihy Šimon pujde do školy -program všestranného rozvoje předškolního dítete; Nakladatelství Portál, Praha 1995

- upozorňujem, že nie všetky uvedené návyky získavajú deti v MŠ, s mnohými by mali deti do MŠ už nastúpiť, mnohé sa vzťahujú na návyky pri výchove v rodine, doma. Pri návykoch, ktoré ešte nevyžadujeme vzhľadom na vek dieťaťa, resp. dané činnosti v MŠ nevykonávame, uvediem do zátvorky "(N)" - ako "nevyžadujeme"


Návyky k získaniu samostatnosti

V obliekaní:
1. obliekať sa bez priameho dohľadu
2. zapínať a rozopínať gombíky, zipsy, ... (N)
3. rozlišovať prednú a zadnú časť odevu

V jedle:
1. používať postupne lyžicu, vidličku (N), nôž (N), pohár, obrúsok
2. jesť samostatne
3. neodchádzať od stola pred koncom jedla
4. pomáhať s prestieraním (N) a upratovaním stola

V udržovaní poriadku, osobnej čistoty a hygieny:
1. uložiť si svoje oblečenie
2. dodržiavať hygienu a čistotu pri jedle
3. umývať si ruky pred jedlom a po jedle
4. byť samostatný v uspokojovaní základných potrieb
5. umývať si zuby samostatne tvár a čistiť si zuby (N)
6. česať sa (N)
7. spolupracovať pri kúpaní (N)

V pemiestňovaní:
1. chodiť hore a dole po schodoch
2. behať ľahko a s istotou
3. skákať na jednej nohe, na obidvochnohách, cez švihadlo (N), šplhať (N), ...
4. pri chôdzi nevrážať do ostatných
5. premiestňovať sa a orientovať sa na známych miestach bez dozoru
6. dávať pozor pri prechádzaní cez cestu

Vzťahové návyky:
1. poznať a používať mená spolužiakov a dospelých
2. spontánne sa zapájať do činností v triede, či sú riadené učiteľkou alebo nie
3. pomáhať deťom, ktoré to potrebujú
4. brániť mladšie a menšie deti
5. požičiavať druhým vlastné veci, ak je to potrebné
6. vracať požičané predmety
7. neničiť veci, kvetiny, neubližovať zvieratám
8. správať sa slušne k ostatným deťom
9. zachovávať bežné pravidlá spoločenského správania: zdraviť sa pri príchode a odchode, poďakovať, ospravedlniť sa, poprosiť
10. zodvihnúť vec, ktorá spadla niekomu inému či jemu samému
11. neskákať do reči iným, keď rozprávajú
12. aktívne sa zapájať do hovoru
13. používať pri hovorení vhodný tón
14. prejavovať iniciatívu pri práci v skupine
15. nepredbiehať pri rôznych činnostiach
16. požiadať o pomoc, keď si nevie rady
17. zaujímať sa o pocity a záujmy iných
18. dodržiavať pravidlá

Pracovné návyky:
1. vhodne sa správať pri všetkých činnostiach
2. pozorne sledovať výklad k hre či k zadávanej práci
3. dokončiť začatú úlohu
4. odovzdať prácu čistú a v poriadku
5. upratať hračky a materiály použité pri práci
6. neobťažovať pri práci ostatné deti
7. deliť sa o spoločný materiál
8. zaobchádzať opatrne s nástrojmi, pri ktorých môžno predpokladať riziko
9. dávať pozor na pokyny známe a nové k výkonu práce

Návyky k zodpovednosti:
1. udržovať čistotu
2. rozdávať farby
3. rozdávať učebné pomôcky a pracovný materiál
4. zalievať kvetiny
5. kŕmiť zvieratá, ktoré sa chovajú v MŠ a starať sa o ich čistotu (N)
6. ukladať knihy do knihovničky
7. ukladať hračky
8. zaznamenávať počasie do kalendára (N)
9. umyť štetec po práci s ním (N)
10. umývať tabuľu (N)


Aspekty, ktoré je potrebné mať na zreteli pri osvojovaní návykov v triede:

1. pravidelnosť a vytrvalosť v osvojovaní návykov
2. výber motivácie, aby dieťa splnilo úlohu s chuťou
3. porozumenie medzi učiteľkou a dieťaťom pri upevňovaní návykov
4. význam napodobňovania pri osvojovaní návykov, čo núti učiteľku, aby bola deťom dobrým príkladom
5. povzbudenie a podpora, aby si deti návyk zapamätali

Prosba

30. listopadu 2008 v 15:18 | mokinnka |  Oznamy
Milí priatelia!
Ak pri čítaní tejto stránky narazíte na nejaké pravopisné chyby, preklepy, či nedajbože nejaké nepravdivé informácie, napíšte nám, najlepšie sem do komentárov. Sme síce učiteľky, ale aj učiteľky sú len obyčajní ľudia z mäsa a kostí a "mýliť sa je ľudské" :-)
Ďakujeme.

Okruh: Kultúra (47. týždeň)

30. listopadu 2008 v 15:14 | mokinnka |  Rozvrh hodín
Téma: Mesto - dedina
Báseň: Lístok lístku hovorí
Pieseň: Hop, hop na koníčku
PH: Na stonožku

Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: Pohybové stvárnenie charakteru hudby
Výkonový štandard: Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom
Realizácia: RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Ovláda pohybovýmaparát a telesné funkcie

Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1; Časové vzťahy
2; Mestá a obce
Výkonový štandard: 1; Rozlíšiť časové vzťahy, čo je teraz, dnes a čo bolo včera a čo bude zajtra
2; Vymenovať niektoré názvy ďalších miest a obcí
Kompetencie: Objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo myšlienok, uvedomuje si ich zmeny

Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard: 1; Knihy, písmená, číslice
2; Sociabilita v hre
Výkonový štandard: 1; Prejaviť záujem o knihy, písmená a číslice
2; Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať
Realizácia: EA, PV, ZČ
Kompetencie: 1; Prejavuje predčitateľskú gramotnosť
2; Hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, v kolektíve

Ospravedlnenie

30. listopadu 2008 v 15:03 | mokinnka |  Oznamy
Milí priatelia!
Veľmi sa Vám ospravedlňujem za takmer dvojtýždňovú odmlku, spôsobenú pracovným vyťažením i rodinnými problémami. Ihneď to napravím a ako "odškodnenie" Vám ponúkam novú rubriku "Z múdrych kníh", kde budú výňatky z rôznej odbornej literatúry, ktoré považujem za užitočné aj pre Vás, ako rodičov ale i priateľov, návštevníkov tejto stránky.
Za pochopenie ďakujem.

... za november

13. listopadu 2008 v 23:02 | mokinka |  Čo sme sa naučili
Pieseň - Kováč kuje
Kováč kuje, mechy duje,
pracuje pri ohni
a kováčka deti myje,
šaty pre ne šije.

Kuje, kuje podkovičku
pre koníčka Sivka
a kováčka kašu varí,
obed deťom chystá.


Báseň - Lístok lístku hovorí
Lístok lístku hovorí,
prišla jeseň do hory.
Veverička zbiera šušky,
budú plné komory.


Pieseň - Hop, hop na koníčku
Hop, hop na koníčku,
vezie Janko šošovičku,
vezie Janko raž,
dochytil ho dážď.
Letia stromy, kríčky,
zvonia nové podkovičky.
Hop, hop na koni,
kto ho dohoní?


Báseň - Domček
Staviam domček
z malých kociek,
raz - dva bude hotový.
Keď vyrastiem,
budem stavať
poschodové budovy.


Riekanka - Kujem, kujem podkovičku
Kujem, kujem podkovičku
koníčkovi na nožičku.
Kujem, kujem vesele
zo železa, z ocele.


pri nastupovaní - riekanka
Kamaráta nájdeme
za ruku ho chytíme,
pekne si nastúpime.

Zmenené školné

13. listopadu 2008 v 20:39 | mokinka |  Oznamy
Oznamujeme rodičom, že školné (čo sa vyberá dvojmesačne) na mesiace november a december (ktoré treba v týchto dňoch uhradiť) bude činiť nie 600,- Skk (300,- Skk/mesiac) ako obvykle, ale suma sa znižuje na sumu 455,- Skk (november - 300,- Skk; december - 155,- Skk kvôli vianočným prázdninám). Rodičom, ktorí už sumu 600,- Skk za november a december uhradili, sa rozdiel bude vyplácať v hotovosti cez vedúcu školskej jedálne.
V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte triedne učiteľky alebo vedúcu školskej jedálne - pani Scarlet Balážovú.
Ďakujeme.

Okruh: Príroda (46. týždeň)

13. listopadu 2008 v 20:30 | mokinka |  Rozvrh hodín
Báseň: Jabĺčko
Pieseň: Tancovala líška s capkom
Rozprávka: Medový strom
Pohybová hra: Húsky

Percepčno - motorická oblasť
Obsahový štandard: Umelá lokomócia
Výkonový štandard: Modifikovať pohyb v zmenených podmienkach alebo v problémových situáciách
Realizácia: RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Používať osvojené spôsoby pohybových činností v neznámych problémových situáciách

Kognitívna oblasť
Obsahový štandard: 1; Rastlinná a živočíšna ríša
2; Počasie
Výkonový štandard: 1; Určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou
2; Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím
Kompetencie: Porovnávať podobnoti a rozdiely prírodných javov

Sociálno - emocionálna oblasť
Obsahový štandard: Ochranárske postoje k prírode
Výkonový štandard: Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu (kŕmenie zvierat)

Povedali v novembri ...

6. listopadu 2008 v 9:20 | mokinka |  Perly múdrosti
3. 11. 2008
V plánoch: "Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo PRŤVKOV v skupine..." (prvkov)

Maťko Goč:
5. 11. 2008 - "Ja mám tuto CICANU" (zrejme cicu - kožušinku na kapucni)
10. 11. 2008 - "Ja mám doma KLAVILU" (klavír)
11. 11. 2008 - "SRÁVO! SRÁÁÁVKOOO!" (kričal na Slávka)

Romanko Topor:
4. 11. 2008 - Romanko: "Ja SÍKAM"
p. uč.: "Ideš cikať?!"
Romanko: " Nie, ja SÍKAM"
p. uč.: "Romi, rýchlo poď, ideme sa vycikať!"
Romanko: "Nie, ja SÍKAM ... tuto!" (boli sme na dvore a Romi p. učiteľke oznamoval, že sa ŠMÝKA na šmykľavke)

Martinko Bakus:
5. 11. 2008 - konečne sa nám podarilo rozlúštiť októbrovú Martinkovu hádanku, keď nám povedal, že idú na dovolenku do "TAKÉHO VEUKÉHO PAŽENIKA" . Samozrejme, rozlúštili ju deti, ktoré si rozumejú až neuveriteľným spôsobom a často sú tlmočníkmi medzi deťmi a učiteľlkou. Slovné spojenie "do PAŽENIKA" znamená "do BAZÉNIKA" a nakoniec sme sa od maminky dozvedeli, že na dovolenke boli vo Vyšných Ružbachoch.

p. uč. Silvia
- jej častá hláška: 1;"Keď máte už oblečené pyžamko, rýchlo zalezte DO SÁČKU a spinkajte!" (do spacieho vaku)
2; "Kričte trošku potichšie"
6. 11. 2008 - napísala do blogu: "Strihanie, PELENIE, kreslenie" (lepenie)


Slávko Tvrdý
11. 11. 2008 - "Ja sa volám Slávko TVRUDÝ, SLAVOVINOVA ulica..."

Mirko Bučan
12. 11. 2008 - "Ja som sa NEPOPIČAL" (nepopišal)

Okruh: Ľudia (45. týždeň)

6. listopadu 2008 v 9:13 | mokinka |  Rozvrh hodín
Báseň: Domček (aj PH)
Piseň: Pôjdeme my do lesíka (aj PH)
PH: Kováč kuje

Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: Súlad pohybu, hudby, textu, hry
Výkonový štandard: Zladiť hudobnú a pohybovú stránku v HPH
Realizácia: RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa

Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1; Význam práce
2; Čiselný rad
Výkonový štandard: 1; Poznať a v hrách napodobňovať prácu rodičov
2; Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine
Realizácia: EA, ZČ
Kompetencie: Hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktorá sú nápomocné pri riešení problému

Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard: Delenie, pomoc, obdarovanie
Výkonový štandard: Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť
Realizácia: EA, PV, ZČ
Kompetencie: Prejavuje v správaní vzťah k sebe a iným