Říjen 2008

Komentujte fotografie!

28. října 2008 v 15:29 | mokinka |  Komentáre k fotografiám
Keďže som zatiaľ neprišla na to, ako písať komentáre k fotografiám, vytvorila som túto rubriku, kde môžte komentovať a hodnotiť obrázky. A aby sme všetci vedeli, ktorý obrázok komentujete, napíšem Vám sem návod, ako na to:
1. Vyplníte tabuľku, ktorá sa Vám objaví, keď budete chcieť napísať svoj príspevok (hlavne meno, ostatné už nie je dôležité)
2. V kolonke "Text" do prvého riadku napíšte názov albumu z "Galérie" (napr. Zariadenie triedy) a číslo fotografie, ktorú chcete okomentovať (napr. 5) - pozor, v albumoch nie sú fotografie očíslované, preto počítajte pekne od poslednej fotografie, pretože najnovšie fotografie sa ukazujú vždy ako prvé. Do druhého riadku začnite písať Váš komentár.
3. Kliknite na "Postat" a hotovo.

Vzor kolonky "Text":
Zariadenie triedy; foto č.5
Fúha! to je paráda! Krásne spacáčiky, matrace i modrý koberec! Zariadenie triedy je nádherné!

Foto ako učebná pomôcka

26. října 2008 v 15:20 | mokinka |  Oznamy
Milí rodičia!
Prosíme Vás, ak môžete, prineste svojim deťom nejakú fotografiu členov rodiny (mama, otec, brat, sestra) na výchovno - vzdelávaciu činnosť. Fotografie si vystavíme, nebudú sa strihať, lepiť, ani nijak znehodnocovať. Prosíme ich odovzdať učiteľke najneskôr do stredy. Na konci týždňa (v piatok) fotografie vrátime.
Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Okruh: JA SOM (44.týždeň)

26. října 2008 v 15:07 | mokinka |  Rozvrh hodín
Téma: Rodinné vzťahy
Báseň: Usniže mi, usni
Pieseň: Niet krajšieho mena
Rozprávka: Hudba pre radosť (šlabikár Lipka, str. 64)
Pohybová hra: Húsky


Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: 1; Hrubá motorika
2; Práca s rôznym materiálom
Výkonový štandard: 1; Orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnej osobe)
2; Zhotoviť zo skladačiek a zo stavebníc z rôzneho materiálu, postupne od väčších dielcov po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy
Realizácia: RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Ovláda základné lokomočné pohyby


Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1; Rodina a jej členovia
2; Bezpečnosť cestnej premávky
Výkonový štandard: 1; Rozlíšíť a pomenovať členov rodiny
2; Zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel premávky vzhľadom na bezpečnosť
Kompetencie: zaujíma sa o dianie v rodine, v MŠ a v bezprostrednom okolí


Oblasť: Sociálno -emocionálna
Obsahový štsnard: 1; Počúvanie s porozumením
2; Sebaregulácia
Výkonový štsndard: 1; Počúvať sporozumením
2; Obhajivať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku konfliktu

Okruh: Kultúra (43. týždeň)

22. října 2008 v 14:09 | mokinka |  Rozvrh hodín
Téma: Miesto, kde žijem
Báseň: Ježko


Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: Reakcie na zmenu tempa hudby
Výkonový štandard: Pohybovo reagovať na zmenu tempa hudobného sprievodu
Realizácia: RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových situáciách


Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1; Bydlisko
2; Veľkosť a rozmanitosť sveta
Výkonový štandard: 1; Pomeovať miesto svojho bydliska
2; Overiť si z detských encyklopédií, že svet je veľký a rozmanitý (oceány, moria, rieky, pohoria, lesy, pralesy, zvieratká)
Realizácia: RH, RC, EA, ZČ
Kompetencie: Sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú výchovno - vzdelávaciu činnosť


Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard: 1; Stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými prostriedkami
2; Experimentovať s vlastnosťami fariab a uplatňovať ich tvorivé variácie
Realizácia: EA, PV, ZČ
Kompetencie: Vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav

Zákaz nosenia vlastných hračiek do MŠ!

22. října 2008 v 13:57 | mokinka |  Oznamy
Vážení rodičia,
Žiadame Vás, aby ste deťom nedávali do MŠ hračky (najmä malé autíčka - angličáky!). Vznikajú tak problémy typu "...a prišiel Janko Šuška, šup auto do vrecúška..." a hádky na tému "to je moje!" V prípade, ak si dieťa do MŠ hračku donesie, za jej stratu nenesieme žiadnu zodpovednosť.
Za porozumenie ďakujeme.
Triedne učiteľky

Doplatok k poistnému

20. října 2008 v 21:52 | mokinka |  Oznamy
Vážení rodičia!
Oznamujeme Vám, že k Vami už uhradenej sume poistného 110,- SKK sa bude doplácať ešte 10,- SKK. Poisťovací agent oznámil, že nám dá tento rok zľavu, no napriek tomu je suma 110,- SKK nedostačujúca. Doplatok treba zaplatiť triednym učiteľkám.
Za pochopenie ďakujeme.

Okruh: Príroda (42. týždeň)

14. října 2008 v 21:21 | mokinka |  Rozvrh hodín
Téma: Čo dokáže jeseň
Báseň: Záhradník (zo Šlabikára Lipka 2. časť z roku 2000)
Pieseň: Maľovala pani jeseň
Rozprávka: Pestovanie kvetov (zo Šlabikára Lipka 2. časť z roku 2000)
Pohybová hra: Tulipán a púpavy


Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: Otužovanie
Výkonový štandard: Otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka
Realizácia: RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu

Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1; Kvety (izbové)
2; Živá a neživá príroda
Výkonový štandard: 1; Poznať, opísať a rozlíšiť niektoré (izbové) kvety
2; Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody
Realizácia: RH, RC, EA, ZČ
Kompetencie: Kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov, vzťahov

Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard: Krásy prírody
Výkonový štandard: Hodnotiť prírodné prostredie
Realizácia: EA, PV, ZČ
Kompetencie: Oddôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché úsudky

Tekvičky

14. října 2008 v 21:08 | mokinka |  Oznamy
Kedy: 15. 10. 2008 o 16:00 hod.
Kde: stredná trieda na prízemí (3. trieda)
Čo budeme robiť: vyrezávať tekvičky, vyrábať halloweenske dekorácie
Čo si treba priniesť: tekvičky, materiál na výzdobu tekvičiek a dobrú náladu

Tešíme sa na Vás!

Poplatok ZRPŠ

8. října 2008 v 22:02 | mokinka |  Oznamy
V školskom roku prichádza k zmene vyberania poplatku ZRPŠ. Poplatok bude vyberať VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V HOTOVOSTI. Výška poplatku sa nemení, ostáva 700,- SKK na polrok. Rodičia môžu uhradiť celý polatok ZRPŠ vo výške 1400,- SKK (na celý školský rok).
Eva Jonášová - riaditeľka MŠ

Okruh: ĽUDIA (41. týždeň)

7. října 2008 v 19:34 | mokinka |  Rozvrh hodín
Téma: Doprava v meste
Báseň: Hladný ježko
Rozprávka:O repe


Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: Pravidlá a spolupráca v HPH
Výkonový štandard: Uplatniť spoluprácu v skupinovej hudobno - pohybovej alebo hudobno - dramatickej hre
Realizácia: RC, PV, ZČ
Kompetenice: Prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa


Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1; Dopravné prostriedky
2; Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie
Výkonový štandard: 1; Poznať, rozlíšiť, priradiť a tirediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu (zem, voda, vzduch)
2; Priradiť, triediť, usporadúvať predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť)
Realizácia: RH, RC, EA, ZČ
Kompetencie: Uplatňuje v hre a v rôznych situáciách matematické myslenie


Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard: 1; Otvorená komunikácia
2; Rozmanitosť ľudských vlastností
Výkonový štandard: 1; Komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov
2; Hodnotiť a rozlíšiť pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti na základe reálnych i fiktívnych situácií
Realizácia: RH, RC, EA, ZČ
Kompetencie: Vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi a dospelými

...za október

2. října 2008 v 13:34 | mokinka |  Čo sme sa naučili
Pieseň - NIET KRAJŠIEHO MENA
NIet krajšieho mena,
ako je Anička,
akoby vykvitla, akoby vykvitla
v záhrade ružička.

Niet krajšieho mena,
ako je Janíček,
akoby vykvitol, akoby vykvitol
v záhrade hrebíček.

Niet krajšieho mena,
ako je Ondrejko,
akoby vykrojil, akoby vykrojil
z orecha jadierko.

Niet krajšieho dreva,
ako je skoruša,
niet krajšieho mena, niet krajšieho mena
ako je Maruša.


Báseň - USNIŽE MI, USNI
Usniže mi, usni,
takým tuhým sníčkom,
veď ťa ja ponesiem
tahore chodníčkom.

Tahore chodníčkom
za tvojím tatíčkom,
tadolu cestičkou
za tvojou mamičkou.


Báseň - JEŽKO
Tíško, deti, ježko drieme,
kto prevraví, toho zjeme.
Ja som pán, ja som kráľ,
môžem vravieť, čo chcem sám.

Báseň - ZÁHRADNÍK
Sadím, sadím sadeničky -
hrušky, slivky, čerešničky.
Sadím pekne do radu,
tak pomaly vypestujem
sám ovocnú záhradu.

Pieseň - AKO CVIČIA REPY
/: Ako cvičia repy?
Cvičia v hline drepy. :/
/: Drep a vtyk, drep a vstyk,
cvičia repy ako nik! :/


CESTOVATEĽ (SM)
Nasadnem do AUTA,
čaká ma Galanta.
Nastúpim do VLAKU,
vystúpim v Kysaku.
AUTOBUS ma povezie
na Oravu - Medvedzie.
A LIETADLO ponad kríky
odnesie ma do Afriky.
LOĎKOU budem plávať preč,
nebojte sa, prídem hneď!

pieseň - MAĽOVALA PANI JESEŇ
Maľovala pani jeseň farbičkami listy,
jeden žltý, druhý hnedý,tretí zostal čistý.
Už je jeseň, už je hrozno, to my dobre vieme,
skôr ako ho ochutnáme si ho umyjeme.
Už je jeseň, už sú hrušky, to my dobre vieme,
skôr ako ich ochutnáme si ich umyjeme.
"I" - Eva Jamborová
Napustíme Ivane
plno vody do vane.
Pridáme tam trocha peny,
na more sa vaňa zmení.
A v tom mori loďka pláva,
veľkým vlnám odoláva.

Povedali v októbri ...

1. října 2008 v 14:43 | mokinka |  Perly múdrosti
Slávko Tvrdý:
30. 10. 2008 - deti sa tlačili na lavičke a Maťko Goč povedal: "Ja mám veľký zadok!" Pani učiteľka povedala: "Kto má veľký zadok? Ty, Maťko? Veď ty máš najmenší zadok z celej triedy" Nato sa deti opýtali: "A kto má veľký zadok?" Pani učiteľka diplomaticky povedala: "Nikto nemá v našej triede veľký zadok" a Slávko diplomaticky zaklincoval: "TY MÁŠ VEĽKÝ ZADOK!" (p. učiteľke Silvii)

Martinko Bakus:
24. 10. 2008 - "Tu mi dali sem takú E-EKCIU" (injekciu) - počas vychádzky okolo polikliniky
p. uč.: "A kam to idete na tú dovolenku?"
Martinko: "Tam do PAŽENIKA" (ľutujem, ale nepodarilo sa mi zistiť správny názov miesta ich pobytu na dovolenke, ale keď zistím, dopíšem)

Eliška Némethová
17. 10. 2008 - "Afrika, to je taká dovolenka"

Michaelko Bernát
17. 10. 2008 - "Pani učitelta, aha, ja som fotbal" (prišiel oblečený vo futbalovom drese)

Robko Nemeček
1. 10. 2008 - "Pani učiteľka, a viete, aké lieky predpísala môjmu bračekovi pani doktorka? Také ALKOHOLOVÉ inekcie..." (zrejme calciové injekcie)

P. učiteľky
1. 10. 2008 - p. uč. Jaruška: "Silvi, máme ten SCVAKSTROJ?"
p. uč. Silvia: "Myslíš zošívačku? Napíšem to hneď do PERIEL múdrosti..." (perál)

Barborka Horváthová
2. 10. 2008 - "My pójdeme do APAPALKU a budeme tam aj spať..." (aquapark)
17. 10. 2008 - vzala si smetný kôš a na učiteľkyn spýtavý pohľad zareabovala: "My budeme tam VYBROVAŤ kôsky" (vyberať; jedli hrozno)

Hanka Drinková
8. 10. 2008 - "Zas mám tú SPUOSTÚ gumičku!"
"Ježíš! Ja som SPUOSTÁ!"
29. 10. 2008 - "Choď poposit PANU UCITEUKU!"

Okruh: JA SOM (40. týždeň)

1. října 2008 v 14:37 | mokinka |  Rozvrh hodín
Téma: Ľudské telo
Báseň: "I" - Eva Jamborová
Rozprávka: Šimonko ochorel
Pieseň: Hlava, ramená, kolená ...
PH: Koza a záhradník

Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: 1; Jemná motorika
2; Vizuomotorika
Výkonový štandard: 1; Zhotoviť výtvory z rozmanitých materiálov, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strhať, lepiť, tvarovať materiál), uplatňovať technickú tvorivosť
2; Sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na stole
Realizácia: RH, EA, ZČ
Kompetencie: Používať v činnosti všetky zmysly

Oblasť: Kognitíva
Obsahový štandard: 1; Ľudske telo
2; Zdravotný stav, postoje ku zdraviu
Výkonový štandard: 1; Určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela a jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu
2; Rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne opísať stav zdravia a stav choroby
Realizácia: RH, RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Učiť sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod učiteľovým vedením)

Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard:1; Kontakt v komunikácií
2; Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných
Výkonový štandard:1; Nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s inými deťmi a dospelými
2; Kominikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť pocity
Realizácia: RH, RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Voliť primeraný kreatívnvy spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu