Září 2008

Okruh: KULTÚRA (39. týždeň)

27. září 2008 v 18:31 | mokinka
Téma: U nás doma
Báseň: Jana Belašicová - Hladný ježko; Rok Pieseň: Bolo raz jabĺčko krásne Rozprávka: Čo si hračky rozprávali PH: Oli, oli Janko
Oblasť: Percepčno - motoricá
Obsahový štandard: Rytmizácia hrou na telo pri postojoch, chôdzi, behu
Výkonový štandard: Rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4 takt pri rôznych postojoch, chôdzi a behu
Realizácia: RC, EA
Kompetencie: Ovládať základné pohyby
Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1; Hračky a predmety
2; Časové vzťahy
Výkonový štandard: 1; Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí
2; Orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa, roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov
Realizácia: RH, RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Riešiť jednoduché problémové úlohy
Oblasť: Sociálno - emocionála
Obsahový štandard: 1; Emocionalita v hre
2; Rytmizácia riekaniek a piesní
Výkonový štandard: 1; Prejavovať radosť z hry
2; Rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé piesne hrou na telo alebo prostredníctvom Orffovho inštrumentára
Realizácia: RH, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Správať sa empaticky k svojmu okoliu

Okruh: JA SOM (38. týždeň)

27. září 2008 v 18:24 | mokinka |  Rozvrh hodín
Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: 1; Svalové napätie a dýchanie
2; Pracovné návyky
Výkonový štandard: 1; Kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie
2; Zvládnuť sebaobslužné činnosti
Realizácia: RČ, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Ovládať pohybový aparát a telesné funkcie
Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandatd: 1; Meno a priezvisko dieťaťa
2; Orientácia v bezprostrednom okolí domova a
Výkonový štandard: 1; Predstaviť sa menom a priezviskom
2; Orientovať sa v tesnej blízskosti domova a MŠ
Realizácia: RH, EA, PV
Kompetencie: Uvedomovať si vlastnú identitu
Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard: 1; Komunikácia emócií
2; Objavovanie vlastného stanoviska
Výkonový štandard: 1; Pozdraviť sa, poďakovať a požiadať o pomoc
2; Uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných detí v skupine
Realizácia: RH, RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Riešiť samostatne alebo pomocou učiteľa problémy v osobnostnej a spoločenskej rovine

Okruh: ĽUDIA (37. týždeň)

27. září 2008 v 18:19 | mokinka |  Rozvrh hodín
Nedá mi, aby so Vám pred tým, než sa pustíme do 37. týždňa, nenapísala pár nových informácií ohľadne nášho "rozvrhu hodín", ktorý sa zmenil. My - p. učiteľky tvorenie "rozvrhu hodín" voláme "plánovanie", no a práve v plánovaní nastali zmeny. Náš starý dobrý "Program výchovno - vzdelávacej práce pre MŠ" sa zmenil na "Štátny vzdelávací program pre preprimárne vzdelávanie ISCED O" a je úplne iný. Nenájdete tu pojmy ako "matematické predstavy", "výtvarná výchova" a pod., ale iné "odborné termíny", ktoré sa Vám pokúsim vysvetliť vo "Vysvetlivkách" (ak narazíte na nejaký výraz, ktorý nie je vo vysvetlivkách a nerozumiete mu, napíšte). Tak teda tu máme vyučovanie v 37. týždni:
Oblasť: Percepčno - motorická Obsahový štandard: Pravidlá a spolupráca v HPH Výkonový štandard: Dodržať pravidlá HPH Realizácia: RC, EA, ZČ, PV Kompetencie: Prejaviť ochotu a túžbu pohybovať sa
Oblasť: Kognitívna Obsahový štandard: 1; Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie 2; Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch Výkonový štandard: 1; Poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť ľudské činnosti
2; Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách Realizácia: RH, EA, PV, ZČ Kompetencie: Využívať primerané pojmy, znaky, symboly
Oblasť: Sociálno - emocionálna Obsahový štandard: 1; Orientácia v emóciách iných osôb 2; Riešenie konfliktov Výkonový štandard: 1; Rozlíšiť pozitívne a negaívne emócie druhých 2; Nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom, dohodnúť sa na kompromise Realizácia: RH, RC, EA, PV, ZČ Kompetenicie: Prejaviť v správaní vzťah k sebe aj k iným

Téma: TEŠÍME SA DO MŠ (36. týždeň)

27. září 2008 v 18:11 | mokinka |  Rozvrh hodín
Prosociálna výchova: Spontánne sa zapájať do hier a činností a realizovať sa v nich na základe potrieb, záujmov a motivácie
Ranné cvičenie: Posilnenie medzilopatkového svalstva - vzpažiť von, hmit - ohnutý predklon, predpažiť, hmit, stoj rozkročný, spojný
Pondelok:
MATEMATICKÉ PREDSTAVY
Cieľ: Rozvíjať skúsenosti a objavovať vzťahy medzi objektmi okolitého sveta
Úloha: Chápať priestorové vzťahy určujúce polohu vecí v priestore a správne používať výrazy VNÚTRI, VONKU
Utorok:
TELESNÁ VÝCHOVA
Cieľ: Osvojovať základné pohybové návyky
Úloha: Zdokonaľovať vzpriamenú chôdzu so vzpriameným držaním tela a so správnym postavením hlavy
Streda:
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Cieľ: Rozvoj estetickosti
Úloha: Kresliť s radosťou na veľký papier po ležiačky. Experimentovať s výtvarným materiálom
Štvrtok:
LITERÁRNA VÝCHOVA
Cieľ: Rozvoj citového vnímania
Úloha: Citlivo vnímať folklórne riekanky a vyčítanky. Radostne prežívať počúvanie riekaniek a básní
Piatok:
ROZVÍJANIE POZNANIA
Cieľ: Utvárať pozitívny vzťah k bezprostrednému spoločenskému prostrediu
Úloha: Orientovať sa v MŠ, rozlišovať jednotlivé miestnosti MŠ, postupne poznať svoju značku

Píšte

21. září 2008 v 21:52 | mokinka |  Pre Vás
Túto rubriku nechám len a len pre Vás, pre Vás všetkých, ktorí sa chcete niečo opýtať, napísať nejaký postreh, zážitok s deťmi či kritiku, skrátka píšte sem čokoľvek čo sa týka detí, učiteliek, škôlok či ste "naším" rodičom alebo nie, všetci ste vítaní! ... stačí kliknúť na "Pridať komentár"...

Vysvetlivky

9. září 2008 v 8:01 | mokinka |  Vysvetlivky
percepčný - ľahko vnímateľný; citlivý
kognitívny - týkajúci sa poznania; založený na poznaní; slúžiaci na poznávanie
Obsahový štandard - obsah rešpektujúci vývinové danosti dieťaťa, opiera sa o detskú skúsenosť a poznanie
výkonový štandatd - požiadavka, ktorú má dieťa dosiahnuť
kompetencia - pretým "úloha"
HPH - hudobno-pohybová hra (napr. Kolo mlynské)
RČ - ranné cvičenie
EA - edukačná (vzdelávacia) aktivita
ZČ - záujmová činnosť (popoludňajšia činnosť)
RH - ranné hry
PV - pobyt vonku

... za september...

8. září 2008 v 20:09 | mokinka |  Čo sme sa naučili
ČAROVNÉ SLOVÍČKA (SM)
Čarovné slovíčka -
prosím a ďakujem
mám vždycky v ústočkách,
keď niečo potrebujem.


básnička na utíšenie s ukazovaním
Urobím si okienečko, do okienka kuk,
(ukazovákom a palcom vytvoríme kruh a priložíme k očku)
dám si prštek na ústočká a už ani muk!
(ukazovák na pusu)


básnička - Elena Čepčeková: PASTELKY
Bolo 10 sestričiek,
mali pekný, rovný driek.
Každá krásne šaty mala,
každá čosi maľovala.
Modrá nebo, žltá kvietky
a červená zásterky.
Poznáte ich? Áno, všetky.
Volajú sa patelky.

"POVINNÁ VÝBAVA"

6. září 2008 v 2:04 | mokinka |  Oznamy
"POVINNÁ VÝBAVA"
Chápem, že je to pre mnohých už obohraná pesnička, ale dovoľte, aby sme Vám pripomenuli, čo si do MŠ treba doniesť:
- pevné prezuvky (nie šľapky - minimálne 6x denne absolvujeme cestu po schodoch z triedy do jedálničky, čiže ide hlavne o BEZPEČNOSŤ)
- fľašu sirupu (pitný režim)
- balík hygienických vreckoviek
- náhradné oblečenie (môže sa stať, že sa dieťatko obleje, ošpliecha vodou, veľmi spotí... odporúčame tepláčky, tričko, spodné prádlo, ponožky/pančušky ... čo uznáte za vhodné)
Oblečenie do MŠ sa odporúča čo najpohodlnejšie, "rýchlo sa obliekajúce", v neposlednom rade také, ktorého Vám nebude ľúto, ak sa zababre od lepidla, farby, roztrhne na dvore, alebo inak znehodnotí.

Povedali v septembri...

3. září 2008 v 15:33 | mokinka |  Perly múdrosti
Slávko Tvrdý
3. 9. 2008 - "A ja mám aj postielku aj POSTELU"
4. 9. 2008 - pri hre s drevenými rybkami: p. uč.: "Opatrne, lebo si s tou PALICOU ublížite..."
Slávko: " To je HADICA!" (obaja mali na mysli udicu)
5. 9. 2008 - "Móžem si toto POČIČAŤ?" (požičať)
8. 9. 2008 - "Pani učiteľkááá! Mário kakal! A vieš, aké bobule? Také veľké bobule!!! "
12. 9. 2008 - "Pani učiteľka, Miško sa nevolá Miško, ale MICHALEJKO." (Michaelko)

Barborka Horváthová
3. 9. 2008 - hrá sa vysávačom, vysáva a komentuje: "Tu je ale BORDEL!"
16. 9. 2008 - "Ja tu mám P-FIFÁŠ" (pršiplášť)
19. 9. 2008 - "A my máme nové BLÁBEČKY" (návlečky)

Eliška Némethová
3. 9. 2008 - p. uč.: "...Ja už som sa zľakla, že si odišla!"
- Eliška: "ZLAKÍNAŤ sa nemusíš!"
12. 9. 2008 - "Maťko vie počítačovať, a ja nie." (počítať)

Paťko Hritz
3. 9. 2008 - Paťko: "To je koho DINAJUS?"
- p. uč.: "Čo to je?!"
- Paťko: "DIANUS!" (dinosaurus)

Ninka Griačová
5. 9. 2008 - rozpráva p. učiteľke: "... V SPUÁUACH HOHOUIUI ...... Ujo HOHOV..." (...v správach hovorili...ujo hovoril...)

Natálka Kukhericová
5. 9. 2008 - "My sme si v Tescu kúpili taký ZMZINOVÝ KOTEJ..." (zmrzlinový kokteil)
19. 9. 2008 - "Toto vyzerá ako ŠTEPEC" (štetec)

Mirko Bučan
16. 9. 2008 - "Ja nemám PUPITÁČ" (uterák)
17. 9. 2008 - Dnes dostal p. učiteľku do úzskych a prinútil ju vážiť každé slovo, ktoré vysloví. Aj keď nepovedal nič, je počin stál za všetky drobné a p. učiteľka musela uznať, že urobil iba to, čo mu povedala...Položila pred neho vystrihnuté papierové jabĺčko a tyčinkové lepidlo. Povedala mu: "Teraz daj na to jabĺčko to lepidlo" A Mirko vzal do rúčky lepidlo a postavil ho do prostriedku jabĺčka...

Romanko Topor
17. 9. 2008 - "JA ŠOM ŠI ŠÁM POŠKY" (ja som si sám obliekol ponožky)

Maťko Goč
17. 9. 2008 - "Hahaha... MOTICIKOVA ... hahaha" - reagoval na slová p. učiteľky: "Aj vy sa tu motkáte ako MOTÁČIKOVIA"
23. 9. 2008 - "Kde mám ŠTETKU?" (štetec)

Martinko Cingel
23. 9. 2008 - v triede nám vypadávali z misky jablká a p. uč. povedala: "Asi sa tým jablkám v tej miske nepáči"
Martinko: " Aj my sme mali doma jabĺčka a tiež nám stále vypadávali z misky"
p. uč.: "Tak asi sa ani tým vašim jabĺčam v tej vašej miske nepáčilo"
Martinko: "Ale my sme mali červenú misku, tak ako sa im v nej nemohlo páčiť?"
... samozrejme! V škôlke máme oranžovú a zelenú misku. Kde sa tie môžu rovnať krásnej - červenej...veď je predsa jasné, že v takých miskách sa jablkám nepáči, ale že sa im nepáčilo ani v červenej?! No to sú mi veci...